+37060635542, +37060635527 info@inditravel.lt

PRIVATUMO POLITIKA

MB „Inditravela”, juridinio asmens kodas: 304948532, buveinės adresas: Antano Gudaičio 22-2, Vilnius, el. p. info@inditravel.lt, Tel. +370 606 35542, +370 606 35527 (toliau – Bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę http://www.inditravel.lt (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio Svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

SĄVOKOS 

Klientas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje, prekybos vietose, arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonių grupės teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu Įmonės siūlomi produktai, prekės ir (ar) paslaugos.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Renkame toliau nurodytą informaciją tam, kad galėtume suteikti, pagerinti ir apsaugoti mūsų teikimas paslaugas Jums:

1. Asmeniniai duomenys

Kai naudojatės mūsų paslaugomis, mes renkame tam tikrą Jus identifikuojančią informaciją:

 • kai rezervuojate kelionę per mūsų Svetainę, tvarkome duomenis apie keliautojus: vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, el. pašto adresą, banko ar kitos mokėjimų sistemos sąskaitą.
 • kai rezervuojate viešbutį per mūsų Svetainę, tvarkome duomenis apie asmenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, banko ar kitos mokėjimų sistemos sąskaitą.
 • kai rezervuojate lėktuvo skrydį per mūsų Svetainę, tvarkome duomenis apie keleivius: vardą, pavardę, lytį, el. pašto adresą, telefono numerį.
 • kai norite gauti iš mūsų naujienas (užprenumeruoti naujienlaiškį), tvarkome Jūsų el. pašto adresą, o jeigu esate mūsų klientas – papildomai tvarkome vardą, pavardę, telefono numerį.

Informuojame, kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas sutarties sudarymui ir (ar) įvykdymui, nepateikimas lems negalėjimą Jums suteikti paslaugų.

2. Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote Svetainėje ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį.

Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.

3. Slapukų duomenys

Siekiant pagerinti lankymąsi Bendrovės interneto svetainėje, Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Bendrovės svetainėje bei daugiau sužinoti apie Bendrovės svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Bendrovės teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Bendrovė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.
Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau Bendrovė atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie Bendrovės svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html

KOKIAIS TIKSLAIS RENKAMI ASMENINIAI DUOMENYS?

 • Asmens duomenys Svetainėje renkami šiais tikslais:
 • paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • nupirktų (užsakytų) paslaugų kuponų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
 • klientų aptarnavimo ir pagalbos suteikimui;
 • informavimui apie pasikeitimus;
 • kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
 • verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;
 • techninių problemų sprendimui ir jų atsiradimo užkirtimui.

IŠ KUR GAUNAMI JŪSŲ ASMENINIAI DUOMENYS?

Asmens duomenys gaunami iš Jūsų pateiktos informacijos Bendrovei arba kito asmens pateiktos informacijos apie Jus kaip keleivį.

Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:

Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

 • kelionių planavimas ir organizavimas bei kitų paslaugų suteikimas;
 • transporto (oro, vandens ir žemės ) bilietų pardavimas;
 • turistinių paslaugų ir informacijos apie naujas keliones teikimas;
 • rinkodaros tyrimai;
 • skolų išieškojimas;
 • veiklos statistika;
 • tiesioginė rinkodara;
 • vidaus administravimas;
 • sutartinių santykių administravimas bei vykdymas siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas ir bendradarbiaujant.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, siekiant suteikti Jums paslaugas, pvz., aviabilietus išrašančioms įmonėms, ambasadoms – dėl vizų išdavimo, viešbučiams, draudimo bendrovėms (brokeriams) – dėl draudimo paslaugų suteikimo, kitiems asmenims ir (ar) paslaugų teikėjams, kuriems duomenų perdavimas reikalingas siekiant suteikti Jums paslaugas (pvz., samdomiems kelionės vadovams, bilietus parduodančioms įmonėms ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymui Bendrovė taip pat turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Bendrovės vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės ir kt. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir (ar) teisės aktai. Jūsų asmens duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo konkrečių asmens duomenų saugojimo tikslų ir teisėto tvarkymo kriterijų.

Finansinių, apskaitos duomenų ir sutarčių saugojimo terminai yra reglamentuoti įstatymais ir yra 10 metų. Visi asmens duomenys, užfiksuoti juose, atitinkamai irgi saugomi 10 metų ir negali būti panaikinti, pakeisti ar atnaujinti. 

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais.  Bendrovė taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdama į asmens duomenų tvarkymo tikslus, išvardintus 4-ame punkte:

 • konsultacijos, užklausos pateikimo ir atsakymo tikslu – 1 metai nuo konsultacijos, užklausos įvykdymo dienos. Išskyrus atvejus, kai Jūs kreipiatės dėl Bendrovės paslaugų teikimo (antras punktas). Tuomet taikomas bendrasis 10 metų terminas;
 • kelionių agentūrų/organizatorių paslaugų teikimo tikslu – 10 metų nuo paskutinio kontakto;
 • kandidatų į darbo vietas personalo atrankos tikslu – 4 mėnesiai po to, kai kandidatas yra priimamas į darbą. Ilgesniam kandidatų gyvenimo aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas kandidato sutikimas;
 • žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslu – 1 metai nuo konkurso įvykdymo dienos;
 • tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Jūs pageidaujate  šį terminą pratęsti;
 • apskaitos tikslu – 10 metų.
 • kokybiško aptarnavimo ir galimų ginčų dėl pateiktos informacijos tikslumo įrodymo tikslu – 2 savaites. Jeigu pokalbio įrašas reikalingas kilusiam ginčui spręsti – iki ginčo sprendimo pabaigos. 

Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia Jūsų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuotos. Pasibaigus nustatytiems terminams, jei jie nebuvo pratęsti, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atkurti.

KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Klientas turi teisę:

 • Kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įmonė tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.
 • Kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
 • Kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
 • Apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz.,  laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti.
 • Gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose).
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.
 • Nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam.
 • Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Įmone.
 • Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:
 • Teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@inditravel.lt
 • Žodžiu – telefonais: +370 606 35527; +370 606 35542
 • Raštu – adresu: MB “Inditravela” Antano Gudaičio 22-2, Vilnius LT 25128

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@inditravel.lt arba paštu: Antano Gudaičio 22-2, Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Bendrovė gavo pranešimą ar pretenziją, ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos (šis terminas tam tikrais atvejai gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams).

KLIENTO ATSAKOMYBĖ

 • informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią Kliento informaciją;
 • Pateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui Įmonė galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika yra neatskiriama Įmonės teikiamų Paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Rekomenduojame Klientus reguliariai susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija šioje interneto svetainėje, kad žinoti aktualią informaciją.

Pakeitimai

Kartas nuo karto galime pakeisti ar papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Svetainėje.

MB “Inditravela”

info@inditravel.lt

+370 606 35542

+370 606 35527